امروز ٨ شهریور سومین سالروز پرواز روح این نابغه ی بزرگ علم و پدر زیست شناسی نوین ایران است.

یادش گرامی باد.

دکتر محمود بهزاد را بیشتر بسناسیم