ساعت ساز نابینا

نویسنده ریچارد داوکینز

مترجمین: شادروان دکتر محمود بهزاد، شهلا باقری

انتشارات : مازیار

یکی از شاهکارهای داوکینز در باب نقض قانون علیت با استفاده از توضیحات علمی