کتاب اساطیر یونانی و صور فلکی به چاپ دوم رسید.

کتاب در این چاپ همراه با ویرایش دوم ارائه شده است.