مجله دانستنی ها شماره 86 نقدی از کتاب ماهی درونی شما به قلم آقای عرفان خسروی چاپ کرده است.