دکتر نیل شابین و فرگشت

نیل شابین کاشف فسیلی ست که حلقه ی گمشده ی موجودات آبی و خاکی محسوب می شود، او و همکارانش در طول چند فصل کاوش در قطب شمال کانادا در 2004 این فسیل 375 میلیون ساله را از عمق یخ و سنگ خارج کرده و به آزمایشگاه منتقل کردند؛ او نه تنها رئیس موزه ی فیلد بلکه استاد آناتومی دانشگاه شیکاگو نیز است، جایی که او همچنین به عنوان مشاور رئیس دانشگاه نیز فعالیت دارد.او تحصیل کرده ی دانشگاه های کلمبیا، هاروارد و کالیفرنیا در برکلی است، وی ساکن شیکاگو می باشد.

www.neilshubin.com

نظر دکتر شابین راجع به پدیده ی فرگشت:

Evolution is the change in species over time.  We measure it by looking at recent examples as well in the distant past.  Our evidence for evolution lies in genes, fossils, anatomy, and many other places, including the distribution of animals and plants across the globe.

Niel Shubin

فرگشت تحولِ گونه هاست که سوار بر زمان است. ما این را با نگاه به نمونه های تازه کشف شده و اکتشافی در گذشته دور سنجیده ایم. شواهد ما برای اثبات فرگشت مبتی بر ژن ها، فسیل ها، آناتومی]علوم تشریح[ و خیلی موارد دیگر شامل توزیع حیوانات و گیاهات در سراسر جهان است.

نیل شابین

شکل، جایگاه تیکتالیک فسیل اکتشافی نیل شابین را در میان انتقال جانوران آبی به سوی خاکی نشان می دهد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید